top of page

תוכנית "נרשם בגוף – נשטף בים" היא הדהוד לספרו של ד"ר בסל ואן דר קולק,

התוכנית מציעה קשר בין הטראומה והגוף, בין הטראומה לחברה, משאבים של תקווה וחמלה, חיבור ויצירה מחדש של רצף כוחות ותפקוד שנקטעו על רקע טראומה בשירות הביטחוני.

״נרשם בגוף – נשטף בים״

״נרשם בגוף – נשטף בים״

להזיז את הגוף,
להניע את המחשבה

״נרשם בגוף – נשטף בים" היא תפיסה הוליסטית עם מרכיבים רבים שמחברים בין אדם לעצמו, ליכולותיו, לטבע, לחברים, לאנשי ים אחרים, חיבור לקהילה. אנו מדברים על שינוי והטמעתו כאורח חיים, עם יעדים ברי מדידה ותפקודיים, למשל בהיבטים של תעסוקה, משפחה או לימודים

״נרשם בגוף – נשטף בים" היא תוכנית שיקומית-טיפולית שיש בה הפעלה גופנית לצד סדנאות שיח וסדנאות למתן כלים בתהליך קבוצתי במרחב חוף – ים

 

תוכנית שיקומית זו מכוונת לחידוש משאבי זהות – לפגוש מחדש ולהטמיע מרכיבים רצויים בזהות "חדשה-ישנה": זהות פעילה, משולבת בחברה, זהות בעלת הישגים, מוערכת וצומחת. המשתתפים בתוכנית ישתמשו במשאביה ככלי טיפולי מרכזי לאורך שנתיים. חשוב לנו להיות עקביים לאורך תקופה משמעותית גם בגלים של משבר וקושי המוכרים בעולם הפוסט טראומה ולא להסתפק בתוכנית קצרה מדי שאינה מכילה בהכרח תקופות של שפל ונסיגה.
 

בתוכנית זו ההפעלה הגופנית רחבה וכוללת תכנים של הליכה "מסע" וריצה בחוף, יצירה בחוף (צילום, ציור, פיסול) וכן עולמות תוכן של גלישת גלים, שייט, צלילה, שחייה ותכני שימור הסביבה. זו תוכנית שמשלבת עולמות תוכן של חוף-ים והיא אינה חד ממדית "רק של גלישת גלים או רק של שייט" כדוגמא, אלא מקיפה את המשתתף בזהות של איש ים.

bottom of page